Inloggen
Deelnemers retreat
ANNULERINGSVOORWAARDEN DEELNEMERS RETREAT
 • Door het ondertekenen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden.
 • Voor een weekend retreat dient het totaalbedrag in één keer voldaan te worden, voor een week retreat geldt een aanbetaling en de rest van het bedrag dient daarvoor uiterlijk 8 weken voor aanvang van het retreat betaald te zijn. Bij boekingen minder dan 8 weken voor aanvang dient het bedrag per ommegaande volledig betaald te worden. Bij niet tijdige betaling heeft Ecstatic Temple het recht de reservering te laten vervallen.
 • Inschrijving is pas definitief na betaling van de aanbetaling of, bij aanmelding minder dan 8 weken voor aanvang, van het volledige inschrijfgeld.
 • Deelname aan het programma geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma.
 • Het afzien van deelname aan het programma geeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en ook geen recht op een vervangende activiteit.
 • Als deelnemers besluiten om zich terug te trekken (wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden) dan hebben zij recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldigde deelnamekosten:
  – Twee maanden voor aanvang van het programma: terugbetaling van 50% van deelnamekosten.
  – Een maand voor aanvang van het programma: terugbetaling van 25% van deelnamekosten.
  – Twee weken voor aanvang van het programma: terugbetaling van 10% van deelnamekosten.
  – Binnen twee weken voor aanvang van het programma worden er geen deelnamekosten terugbetaald.
 • Als de deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte cursus of retreat bij te wonen, is in de plaats stelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 1 dag voor aanvang aan Ecstatic Temple zijn doorgegeven.
 • Als Ecstatic Temple zelf voor een vervangende deelnemer zorgt of een plek doorschuift naar een andere datum, wordt er € 150,- administratiekosten in rekening gebracht.
 • Ecstatic Temple heeft het recht een cursus of retreat te annuleren als daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de trainer of overmacht. In geval van annulering door Ecstatic Temple heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het al betaalde cursusgeld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.
 • Ecstatic Temple heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus of retreat.
AANSPRAKELIJKHEID
 • Ecstatic Temple zal zorgdragen voor een goed en ordentelijk verloop van de retraites.
 • Deelname aan een workshop of retreat is geheel op eigen risico. Ecstatic Temple is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.
 • Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan Ecstatic Temple. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.
MEDISCHE DISCLAIMERS
 • De activiteiten zoals aangeboden door Ecstatic Temple zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts.
 • Meldt voorafgaand altijd aan de trainer als je een lichamelijke klacht hebt. Mogelijk kan de trainer het programma hierop aanpassen of persoonsgerichte oefeningen geven.
 • Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus.
WIJZIGINGEN IN PROGRAMMERING RETREATS
 • Ecstatic Temple heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de programmering van een retreat, bijvoorbeeld wanneer een trainer wegens ziekte, verhuizing, zwangerschap of andere omstandigheden de workshops niet (meer) kan verzorgen. Ecstatic Temple zorgt in dat geval voor een professionele en kwalitatief vergelijkbare vervanger. De deelnemers worden hier voor aanvang van het retreat per mail over ingelicht.
HUISREGELS
 • Onze locaties zijn rookvrij. Drugsgebruik en alcoholgebruik zijn tijdens de workshop of retreat niet toegestaan.
 • Respect voor elk mens, ongeacht zijn religie, opvattingen, geaardheid, geslacht en ontwikkeling is de belangrijkste kernwaarde. Ecstatic Temple is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.
 • Ecstatic Temple heeft haar locaties met zorg gekozen om deelnemers tijdens de workshop of retreat een veilige en leefbare omgeving te bieden. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals je eigen huis. We dragen samen zorg voor de schoonheid en gezelligheid. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.
 • Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of Ecstatic Temple niet opvolgen, kunnen uit de workshop of retreat verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van cursusgelden.
 • Het maken van video/film of geluidsopnames is gedurende de workshop of retreat uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van Ecstatic Temple.