Inloggen
Deelnemers workshop/temple
ANNULERINGSVOORWAARDEN DEELNEMERS WORKSHOP EN/OF TEMPLE
 • Betaling vindt plaats doordat deelnemers online een kaartje kopen. Het totaalbedrag is in één keer voldaan.
 • Deelname aan een workshop en/of temple geschiedt op basis van vrijwilligheid. 
 • Het afzien van deelname (wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden) aan een workshop en/of temple geeft geen recht op teruggave van de betaling.
 • Als deelnemers niet in staat zijn de door hem of haar geboekte workshop en/of temple bij te wonen, is in de plaats stelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 1 dag voor aanvang aan Ecstatic Temple zijn doorgegeven.
 • Zodra er een wachtlijst is voor een workshop en/of temple zal Ecstatic Temple zorgdragen dat deze plek wordt aangeboden in deze wachtrij.
 • Ecstatic Temple heeft het recht een workshop en/of temple te annuleren als daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de trainer of overmacht. In geval van annulering door Ecstatic Temple hebben deelnemers recht op terugbetaling van de betaling. De deelnemers hebben geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.
 • Ecstatic Temple heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een workshop en/of temple.
AANSPRAKELIJKHEID
 • Ecstatic Temple zal zorgdragen voor een goed en ordentelijk verloop van een workshop en/of temple.
 • Deelname aan een workshop en/of temple is geheel op eigen risico. Ecstatic Temple is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemers, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.
 • Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan Ecstatic Temple. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.
MEDISCHE DISCLAIMERS
 • De activiteiten zoals aangeboden door Ecstatic Temple zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts.
 • Meldt voorafgaand altijd aan de trainer als je een lichamelijke klacht hebt. Mogelijk kan de trainer het programma hierop aanpassen of persoonsgerichte oefeningen geven.
 • Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus.
WIJZIGINGEN IN PROGRAMMERING RETREATS
 • Ecstatic Temple heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de programmering van een workshop en/of temple, bijvoorbeeld wanneer een trainer wegens ziekte, verhuizing, zwangerschap of andere omstandigheden de workshops niet (meer) kan verzorgen. Ecstatic Temple zorgt in dat geval voor een professionele en kwalitatief vergelijkbare vervanger. 
HUISREGELS
 • Onze locaties zijn rookvrij/drugsvrij en alcoholvrij.
 • Respect voor elk mens, ongeacht zijn religie, opvattingen, geaardheid, geslacht en ontwikkeling is de belangrijkste kernwaarde. Ecstatic Temple is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.
 • Ecstatic Temple heeft haar locaties met zorg gekozen om deelnemers tijdens de workshop en/of temple een veilige omgeving te bieden. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals je eigen huis. We dragen samen zorg voor de schoonheid en gezelligheid. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.
 • Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het team van Ecstatic Temple niet opvolgen, kunnen uit de workshop en/of temple verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van cursusgelden.
 • Het maken van video/film of geluidsopnames is gedurende de workshop en/of temple  uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van Ecstatic Temple.